HerbasPanevėžio apygardos teismai

Apie teismų sistemą

 

TEISMŲ VEIKLA IR SISTEMA

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalis nurodo, jog Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vientisą teismų sistemą Lietuvos Respublikoje sudaro bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismai.

Kadangi interneto svetainėje skelbiama informacija apie apygardos teismą ir jo veiklos teritorijoje esančius apylinkių teismus, kurie yra bendrosios kompetencijos teismai, toliau pateikiama informacija tik apie bendrosios kompetencijos teismus.

 

Apylinkės teismas yra pirmoji instancija (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 straipsnis):

1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

3) hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms (šis punktas nuo 2012-07-01 netenka galios);

4) administracinių teisės pažeidimų byloms;

5) byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

Įstatymų nustatytais atvejais apylinkių teismų teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjų, vykdymo teisėjų funkcijas, taip pat kitas apylinkių teismų kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

Apygardos teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 19 straipsnis):

1) yra pirmoji instancija civilinėms byloms (Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis):

a) kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo;

b) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;

c) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;

d) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;

e) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;

f) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;

g) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;

h) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo;

i) kitoms civilinėms byloms, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai;

2) yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus Baudžiamojo proceso kodekso 225 straipsnyje nurodytas bylas, taip pat byloms, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konsti­tucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais;

3) yra apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

4) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 21 str.):

1) yra apeliacinė instancija byloms dėl apygardų teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

2) nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje;

3) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 str.):

1) yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams (išskyrus nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose) ir įsakymams peržiūrėti; nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinių teisės pažeidimų bylose;

2)  formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus;

3) vadovaudamasis Europos Sąjungos teisminių institucijų išaiškinimais, analizuoja ir apibendrina bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant Europos Sąjungos teisės normas ir teikia rekomendacijas dėl Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų ir Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje;

4)  atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Panevėžio apygardos teismas
Informacija atnaujinta: 2013-10-08 16:58

GERBIAMI LANKYTOJAI, 

Jūs apsilankėte Panevėžio apygardos teismų interneto svetainėje, kurioje rasite informaciją apie Panevėžio apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių Panevėžio ir Visagino miestų, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų rajonų apylinkių teismų veiklą, nagrinėjamas bylas, priimtus sprendimus, bylų tvarkaraščius, darbuotojų kontaktus, kitą naudingą informaciją. 

 
Viso apsilankė:6272761Šiandien:8089Dabar naršo:39